ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา มอญพูด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราสัย กระดีแดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเด็จ สังข์ประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ ศิลปชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันต์ หาเรือนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ ป้อมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศิลวัฒนาภิรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ มีสามเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ค้อโนนแดง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ