ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที 1

นางอัญชัน นัยสถิตย์
ครู คศ.2