ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที 2

นางปราสัย กระดีแดง
ครูผู้ทรงคุณค่า