ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที 3

นางสาวปรัชญาพร ไชยศรี
ครูผู้ช่วย