ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายจำลอง เสาะแสวง
นักการภารโรง