ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที 5

นางสาวกรรณิการ์ พูนยศ
ครูผู้ช่วย