ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการงานวิชาการ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฎิบัติงานวิชาการ โรงเรียนเจริญวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2554
 
ภาคเรียนที่ 1
 
18 พ.ค 2554       วัดเปิดภาคเรียน ประชาสัมพันธ์การส่งประกวดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ พิธีไหว้ครู
16 มิ.น 2554       ดำเนินการตามกิจกรรม ตัดสินการประกวดกิจกรรม และมอบรางวัล
20-23 มิ.ย 2554  ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
20 มิ.ย 2554       ดำเนินการตามกิจกรรม ตัดสินการประกวดกิจกรรม และมอบรางวัล
11 ก.ค 2554       ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ดำเนินการจัดเตรียม ตกแต่งต้นเทียน
14 ก.ค 2554       ดำเนินการกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา
25-28 ก.ค 2554  ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
29ก.ค 2554        ตัวแทนนักเรียนประจำชั้นต่างๆ เข้าร่วมประกวดตามกิจกรรมและคณะกรรมการตัดสิน
                         และมอบราลวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
4-10 ส.ค 2554    ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันแม่แห่งชาติ
15-17 ส.ค 2554  ดำเนินการกิจกรรม และตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
15-17 ก.ย 2554  ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม
10 ต.ค 2554       ดำเนินการทำแบบทดสอบประจำภาคเรียน ดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1