ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยา
 
อนุบาล1                      ชาย     5      คน    หญิง   4    คน     รวม    9        คน
อนุบาล2                      ชาย      6    คน    หญิง   8    คน     รวม    14        คน
                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชาย     9     คน    หญิง      คน       รวม     13       คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชาย     2    คน     หญิง   6    คน       รวม     8         คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชาย        คน     หญิง      คน       รวม     12       คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ชาย     9    คน     หญิง   4    คน       รวม     13       คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ชาย     10   คน    หญิง   2    คน       รวม     12      คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ชาย     10   คน    หญิง   8     คน      รวม     18     คน
 
นักเรียนรวมทั้งหมด           99           คน