ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเจริญวิทยา จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เน้นครูมืออาชีพ บริหารแบบการมีส่วนร่าม สภาพภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง