ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ปรัชญาโรงเรียน
 วิชชา  จรณ  สัมปันโน = ความรู้ ควบคู่ คุณธรรม
คำขวัญ ประจำโรงเรียน
เรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพิกุล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกพิกุล
สีประจำโรงเรียน
สีแดง