ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเจริญวิทยา

โรงเรียนเจริญวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2485  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ        เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  ทำการย้ายสถานที่  4  ครั้ง  คือ  

ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่นาของนาย ฮ้อ  ตงลิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12  ตัวอาคารเป็นรูปโรงนาหลังคาจากใช้เป็นที่เรียนประมาณ  3  ปี (  พ.ศ.  2485 2488 )

ครั้งที่ 2  อาคารหลังเดิมชำรุดใช้การไม้ได้  จึงย้ายมาปลูกอีกแห่งหนึ่ง   บริเวณใกล้เคียงกับที่เดิม ใช้เป็นอาคารเรียนอยู่  9 ปี เศษ   (  พ.ศ. 2488 2497 )

ครั้งที่  3  อาคารเดิมชำรุดใช้การไม่ได้   จึงย้ายไปอยู่ที่นาของนายกี    แหยมเจริญ   อดีตกำนันตำบลคลองหก  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  4  ปีเศษ

ครั้งที่ 4  ย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่  11 ในที่นาของนายสิน   เหราปัตย์    บริจาคที่ดินให้สร้างเป็นการถาวร   จำนวน 6  ไร่  โฉนดเลขที่  6830   ที่ดินระวาง  22 น.  13 อ.  เลขที่ 9   คือสถานที่เรียน ในปัจจุบัน

ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นแรก   คือนายฮ้อ    ตงลิ้ม   นายปลื้ม   คงสวัสดิ์   ต่อมาเป็น   นายกี   แหยมเจริญ  และนายสอง   ไชยโชติ   (อดีตครูใหญ่ในขณะนั้น)  มีบทบาทในการติดต่อขอที่ดิน  ให้กับโรงเรียน  และนายกี  แหยมเจริญ  ยังเป็นผู้อุปการะและช่วยเหลือตลอดมา

อาคารเรียนสร้างแบบ ป. 1 ข  ใต้ถุนเตี้ย  จำนวน 3  ห้อง   โดยเงินงบประมาณและเงินบริจาค  ของชาวบ้าน

พ.ศ.  2517   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  ใต้ถุนสูงขนาด  3  ห้องเรียน

พ.ศ.  2520   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู   1   หลัง

พ.ศ.  2521    ได้รับงบประมาณสร้างสวม  1   หลัง  จำนวน 5  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะชาย  1  ที่  และในปีเดียวกัน  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 

พ.ศ.   2522   คณะกรรมการศึกษาและชาวบ้าน   ได้ร่วมกันบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนอีก   3   ห้อง

พ.ศ.  2523   โรงเรียนเจริญวิทยา  ได้โอนสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.   2524    ทำการรื้อถอนอาคารหลังเก่า   ที่ชำรุดใช้การไม่ได้  นำมาปลูกศาลาท่าน้ำ   ในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานตามแบบ  313    จำนวน   1    หลัง   แล้วเสร็จปี  พ.ศ.  2525

พ.ศ.  2525    ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  3   ลูก  ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้ซึ่งปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี    ได้มอบที่ดิน   ติดต่อกับที่ดินเดิม  อีก  4  ไร  9  ตารางวา  ทำการรางวัดแบ่งแยกให้เป็นทางการเมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2526   โฉนดเลขที่  868  และ  869  ที่ดิน  ระวาง  22 น.   13 อ.  เลขที่   9

            ปีการศึกษา   2529  ได้รับงบประมาร    สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  104   จำนวน  1  หลัง  สร้างเสร็จเรียนร้อย  เมื่อวันที่    23  สิงหาคม  2529

            วันที่   7   ตุลาคม   2534    ได้เริ่มก่อสร้างโรงอาหาร   ขนาดกว้าง   9   เมตร   ยาว   12   เมตร  พื้นคอนกรีต   หลังคากระเบื้อง   มีห้องประกอบอาหาร   1   ห้อง   ติดเหล็กดัดรอบอาคาร  โดยได้รับมอบเงินบริจาควัสดุในการก่อสร้างจากบริษัท   เคียวโด   ได เวิร์คส์   (  ประเทศไทย )  จำกัด   จำนวน 10,000  บาท   และจากกรรมการศึกษา   คณะครู  ศิษย์เก่า   ผู้ปกครองนักเรียน  ติดเป็นมูลค่า   150,000 บาท      ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท )   และยังได้รับมอบโต๊ะอาหาร   จำนน  8  ชุด    จากบริษัท  เคียวโด ไดเวิร์คส์ (  ประเทศไทย )  จำกัด  คิดเป็นมูลค่า 13,000 บาท

            ปีงบประมาณ  2537  ได้รับงบประมาณรื้อถอนบ้านพักครู     ได้ปลูกต่อเติมจากอาคารเรียน          แบบ  สปช.   104  จำนวน   15,000  บาท  และได้รับการอนุมัติให้ขายทอดตลาดบ้านพักครู  แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่  พ.ศ.  2513   และได้รับงบประมาณ   สร้างถังน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  3   ลูก   เป็นเงิน   60,000   บาท

            ปีงบประมาณ  2546   ได้รับงบประมาณสร้างสวม   4   ที่   จำนวนเงิน    140,000   บาท  ลานกีฬาเอนกประสงค์   จำนวนเงิน  140,000   บาท  สนามเปตอง  19,000  บาท    จาก  อบต.     คลองหก  ให้การสนับสนุน

            ปีงบประมาณ  2548   ได้รับงบประมาณจาก   สร้างอาคารเรียนแบบ   จำนวน   1  หลัง

            ปัจจุบันโรงเรียนเจริญวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่  16/2  หมู่ที่ 11  ตำบลคลองหก   อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   มีเนื้อที่ 10  ไร่  9  ตารางวา  ครู  9  คน  ภารโรง  1  คน   ครูพี่เลี้ยง  1  คน                   ( งบประมาณ  อบต.  คลองหก )  อาคารเรียนแบบ  ป.1  ข     1   หลัง   แบบ   สปช.  104    1    หลัง   แบบ โรงอาหาร   1  หลัง   บ้านพักครู    อาคารเอนกประสงค์   1    หลัง   ห้องสวม   2    หลัง   8   ที่

            ปีงบประมาณ   2548   ได้รับงบประมาณจากผู้ว่า   CEO   ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน                   4   ห้องเรียน  แบบ  สปช.  105/29   งบประมาณทั้งสิ้น  2.5   ล้านบาท

            ปีงบประมาณ   2549   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก   อบต.คลองหก   จัดซื้อโต๊ะ  เก้าอี้  และติดตั้งพัดลมในห้องเรียน  งบประมาณ  100,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2551  ได้รับงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย สร้างรั้ว ทำป้ายชื่อโรงเรียน งบประมาณ  200,000  บาท งบประมาณสมทบอีก  19,000  บาท

            ปี  2552  ได้รับงบประมาณจากกองทุน  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน งบประมาณ  400,000  บาท

            ปี  2553  ได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างสนามกีฬา           ต้านยาเสพติด เป็นสนามฟุตซอล  สนามตะกร้อ  สนามวอลเลย์บอล มูลค่า  1,200,000  บาท

            ปี  2553 ได้รับงบประมาณได้รับงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมอุปกรณ์ และเชื้อเห็ด  มูลค่า  260,000  บาท

            ปี 2554  ได้รับงบประมาณ  งบแปรญัติติ  สร้างส้วม แบบ สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) งบประมาณ

352,000  บาท